0     سبد خرید
FA | EN

SDR7.4 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=3.15 bar فشار اسمی

  • SDR7.4 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=3.15 bar فشار اسمی

  • SDR7.4 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=20 bar فشار اسمی

  • SDR9 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5.12 bar فشار اسمی

  • SDR9 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=16 bar فشار اسمی

  • SDR11 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=10 bar فشار اسمی

  • SDR11 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5.12 bar فشار اسمی

  • SDR13.