0     سبد خرید
FA | EN

SDR11 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=12.5 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 1.8 PN=8 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 1.9 PN=7.9 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 1.8 PN=6.2 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 2.8 PN=16 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 2.8 PN=12.5 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 2.3 PN=12.5 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 2.3 PN=10 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 2.3 PN=10 bar فشار اسمی

  • PE80 , ضخامت 2.3 PN=10 bar فشار اسمی